Zakup kapitala u odnosu na operativni najam | Top 8 razlika

Razlika između kapitala i operativnog najma

Postoje različiti računovodstveni metodi najma kod kojih se u slučaju najma kapitala vlasništvo nad predmetom imovine može prenijeti na kraj trajanja najma na najmoprimca, dok u slučaju operativnog najma vlasništvo nad predmetom imovinom zadržava najmodavac.

Najam je ugovorni ugovor između najmodavca (vlasnika imovine) i najmoprimca (iznajmljuje sredstvo). Razvrstavaju se u dvije vrste, ovisno o načinu na koji se prenosi rizik vlasništva i koristi.

Što je zakup kapitala?

Naziva se i financijskim najmom. Kapitalni najam je najam koji u značajnoj mjeri prenosi sve rizike i koristi povezane s vlasništvom nad imovinom. Drugim riječima, kapitalni najam može biti najam pod kojim sadašnja vrijednost minimalnih zakupnina na početku najma premašuje ili je u osnovi jednaka cjelokupnoj fer vrijednosti zakupljene imovine. Riječ je o najmu u kojem najmoprimac evidentira osnovnu imovinu kao svoju imovinu, što znači da se davatelj leasinga tretira kao stranka koja slučajno financira imovinu koju najmoprimac posjeduje.

Davatelj leasinga trebao bi najam smatrati financijskim najmom ako je zadovoljen bilo koji od sljedećih kriterija navedenih u nastavku:

 • Postoji mogućnost kupnje unajmljene imovine; ili
 • Razdoblje najma pokriva najmanje sedamdeset i pet% vijeka korisnog vijeka imovine; ili
 • Vlasništvo nad zakupljenom imovinom prelazi na zakupnika nakon isteka zakupa; ili
 • Minimalna sadašnja vrijednost plaćanja najma iznosi najmanje devedeset% fer vrijednosti imovine na početku najma.

Što je operativni najam?

Operativni najam naveden je kao ugovor o najmu koji ne uključuje prijenos značajnog rizika i koristi od vlasništva nad imovinom iznajmljenom na najmoprimca. Općenito ima razdoblje koje je znatno manje od fer vrijednosti imovine iznajmljene.

Najmovi koji ne udovoljavaju niti jednom od četiri kriterija obračunavaju se kao operativni najam.

 • Test 1: Prijenos vlasništva
 • Test 2: Mogućnost povoljne kupnje?
 • Test 3: Rok najma> = 75% ekonomskog života?
 • Test 4: Sadašnja vrijednost plaćanja> = 90% fer tržišne vrijednosti?

Ako su svi kriteriji istiniti, tada će se obračunavati kao zakup kapitala.

Najam kapitala u odnosu na operativni zakup Infographics

Perspektiva analitičara

Klasifikacija najma

Dio opreme s tržišnom cijenom od (FMV) od 100.000 američkih dolara i korisnim vijekom trajanja od 5 godina daje se u zakup najmoprimcu na razdoblje od 4 godine. Isplate zakupa iznose 26.000 američkih dolara godišnje. Stopa zaduživanja za tvrtku iznosi 8%, a stopa implicirana u najmu je 7%. Ne postoji mogućnost da najmoprimac kupi imovinu na kraju razdoblja najma, niti bilo koja povoljna opcija kupnje.

Pogledajmo prvo je li ovo najam kapitala ili operativni najam. Da bismo to razumjeli, provodimo testove kako bismo utvrdili iste.

Rezultati testa 1 i testa 2 rezultiraju u operativnom najmu

Test 3 podrazumijeva da je riječ o zakupu kapitala.

Test 4 podrazumijeva da je ovo operativni najam.

Sveukupno znamo da ako NIJEDAN od testova nije zadovoljen, tada je najam klasificiran kao najam kapitala.

Primjer

Isti ćemo primjer upotrijebiti za usporedbu.

Dio opreme s tržišnom cijenom od (FMV) od 100.000 američkih dolara i korisnim vijekom trajanja od 5 godina daje se u zakup najmoprimcu na razdoblje od 4 godine. Isplate zakupa iznose 26.000 američkih dolara godišnje. Stopa zaduživanja za tvrtku iznosi 8%, a stopa implicirana u najmu je 7%. Ne postoji odredba za najmoprimca da kupi imovinu na kraju razdoblja najma, niti bilo koja povoljna opcija kupnje.

Učinak bilance stanja

 • U Operativnom najmu NEMA utjecaja na bilancu.
 • Učinak na bilancu dolazi samo u slučaju najma kapitala.
 • Sadašnja vrijednost od 7% iznosi 88.067 USD
 • I imovina i odgovornost povećavaju se za sadašnju vrijednost plaćanja najma na samom početku

Učinak bilance stanja budući da se plaćanja vrše prema dolje navedenom

Knjigovodstvena vrijednost imovine na kraju svake godine.

Napominjemo da slijedeće -

 • Amortizacija (rok od 4 godine) = 88.067 USD / 4 = 22.017 USD,
 • Otplata glavnice jednaka je zakupninama BEZ troškova kamata
 • Imovina se amortizira po stopi koja se razlikuje od stope amortizacije obveze. Dvije su vrijednosti jednake samo na početku i raskidu najma

Učinak bilance uspjeha

 • Operativni prihod veći je kod zakupa kapitala (To je zato što je trošak amortizacije za najam kapitala niži od plaćanja najma)
 • Neto je prihod niži u prvim godinama za kapitalni zakup

Učinak novčanog tijeka

 • U operativnom najmu ukupna gotovinska isplata smanjuje novčani tok iz poslovanja.
 • U kapitalnom najmu, dio plaćanja zakupa koji se smatra plaćanjem glavnice smanjuje novčani tok od financijskih aktivnosti.
 • Računovodstveni tretman ne utječe na ukupni CF.

Ključne razlike

 • Neto prihod bit će veći u operativnom najmu u početnim godinama, jer će iznos amortizacije i troškovi kamata biti veći u financijskom najmu. Kako se najam bliži kraju, situacija će se preokrenuti. Međutim, ukupni neto prihod tijekom cijelog razdoblja najma zbrajat će se na isti broj, pod obje kategorije, jer su to samo mehanizmi izvještavanja.
 • EBIT je veći pod zakupom kapitala, jer je dio plaćanja zakupa plaćanje kamata, a to se izvještava ispod EBIT-a i u računu dobiti i gubitka; međutim, cjelokupno plaćanje najma izvještava se iznad EBIT-a u okviru Operativnog najma.
 • Financijski direktor veći je kod najma kapitala jer je dio najma koji ide prema smanjenju dužničke obveze dio novčanog tijeka od financiranja, a samo kamate čine dio financijskog direktora. Daljnji porezi su niži zbog amortizacije, a amortizacija se dodaje natrag. Međutim, prema Operativnom najmu, cjelokupna zakupnina smanjuje financijskog direktora, a porez je veći zbog nedostatka troškova amortizacije.
 • Dakle, prirodno je da je CFF niži za financijski najam, a veći za operativni najam, međutim tijekom cijelog razdoblja najma zbroj promjene u gotovini ostaje isti.

Usporedna tablica zakupa kapitala i operativnog zakupa

Kriteriji / StavkaZakup kapitalaOperativni zakup
PrirodaTo je alternativa kupnji OZO koristeći financiranje dugomTo je alternativa iznajmljivanju OZO za fiksnu najamninu.
Učinak na račun dobiti i gubitkaAmortizacija PPE i kamate na financiranje duga spominju se u računu dobiti i gubitka.Samo plaćanja stanarine su troškovi koji se spominju u računu dobiti i gubitka.
Učinak na bilancu stanjaPV plaćanja zakupa ili fer vrijednost osobne zaštitne opreme izvješćuju se u bilanci (što je niže). Dakle, imovina raste kako se OZO kapitalizira, a obveze rastu kako joj se dodaje financiranje duga.Na bilancu se ne utječe, jer je najam isključivo trošak.
Utjecaj na izvještaj o novčanom tijeku
 • Amortizacija se dodaje natrag jer je to nenovčani trošak, a samim tim je i financijski direktor veći.
 • Amortizacija i kamate smanjuju dobit, pa se stoga početni godine plaćaju niži porezi.
 • Na novčani tijek od financijskih aktivnosti utječe financiranje dugom i otplata glavnice za dug korišten za financiranje najma. Kamate na financiranje smanjuju financijskog direktora.
Kako su samo plaćanja najma dio računa dobiti i gubitka, porezi su veći, pa smanjuju financijskog direktora, a plaćanja zakupnine čine dio financijskog direktora umjesto novčanih tokova od financiranja.
Izvanbilančno financiranjeKako se imovina evidentira u bilanci i stvara dužnička obveza, omjeri poput povrata imovine i omjera duga i kapitala izgledaju manji i mogu implicirati nedostatak učinkovitosti ili manju solventnost.Kako se u bilanci ne bilježi nikakva imovina i ne stvara obveza prema dugovima, omjeri poput omjera povrata imovine i omjera duga i kapitala izgledaju bolje.
Opasnost od zastarjelostiNa kraju razdoblja najma, vlasništvo nad imovinom prenosi se na najmoprimca, pa se također prenosi rizik zastarjelosti, a ako postoji neka tehnološka inovacija, koja imovinu do tada zastarjuje, najmoprimac ostaje pri tome . Dakle, ovaj rizik je nizak za najmodavca, a visok za najmoprimca.Na kraju razdoblja najma, imovina se vraća zakupodavcu, tako da je rizik zastarjelosti nizak za najmoprimca, a velik za najmodavca.
Klasifikacija američkih GAAP-a prema MSFI-juAmerički GAAP je specifičniji, jer spominje da pod kapitalnim najmom mogu postojati dvije vrste najma i da bilo koji od sljedećih uvjeta koji je zadovoljen dovodi do klasifikacije kao najam kapitala:

 • Najam vrste prodaje, na kraju kojeg se prenosi vlasništvo i zakupodavac ima dobit jer je PV plaćanja veći od knjigovodstvene vrijednosti zakupljene OZO
 • Izravni financijski najam je onaj u kojem nema dobiti, a Zakupodavac je samo financirajući najmoprimca.
 • Američki GAAP zahtijeva da razdoblje zakupa iznosi najmanje 75% korisnog vijeka trajanja OZO.
 • PV zakupa iznosi najmanje 90% fer vrijednosti imovine zakupa.
 • Postojanje povoljne opcije kupnje

MSFI spominje općenitiju kategorizaciju rekavši da sav rizik i koristi trebaju biti prebačeni na najmoprimca

Prema US GAAP-u, ako nije zadovoljen niti jedan od preduvjeta zakupa kapitala, klasificiran je kao operativni najam.

MSFI spominje općenitiju kategorizaciju rekavši da se svi rizici i koristi ne bi trebali prenijeti na najmoprimca.

Analiza omjera
 • Niži omjeri prometa tekuće i aktive
 • Donji obrtni kapital
 • Niži prinos na imovinu i kapital
 • Veći omjeri duga i kapitala i imovine
 • Veći koeficijenti prometa tekuće i aktive;
 • Veći obrtni kapital
 • Veći povrat na imovinu i kapital
 • Niži omjeri duga i kapitala i imovine